TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

FAMPIANARANA TAFIKA MASINA

FAMPIANARANA MOMBA NY TAFIKA MASINA ANATINY


I-FAMPIDIRANA

Ny Tafika Masina (TM) dia samihafa amin’ny Famangiana
Dialogues no ifanaovana fa tsy monologue
Ireo karazan’olona hilana Tafika Masina:

v  -Kristiana mazoto

v  -Kristiana eo ho eo

v  -Kristiana malaina, tsy miangona raha tsy andro lehibe

v  -Kristiana tsy hita intsony (kamo, mihemotra, lasa secte…)

v  Tokony ho generaliste ny mpiantafika rehetra, tsy voatokana hitory fotsiny na hitarika fotoana fotsiny, na hivavaka fotsiny (Polyvalent).

 

II-ZAVATRA TAKIAN’NY TAFIKA MASINA ANATINY (Na ivelany)
Ny fahaiza-mandamina tsara sy matotra ny zavatra homanina no tena ilaina (une bonne organisation)

i)-Mila lista

Misy fanamarihana (observations) ohatra: Ranaivo irery no mazoto amin’izy mianakavy.

 • -Apetraka ny tetik’ady
 • -Mivory ny tompon’andraikitra
 • -Maka rendez-vous matotra (19 à 20h ohatra)
 • -Atao ny fizarana andraikitra (repartition de tache sy itineraire)

 

ii)-Choix du canal na izay fantsona hitondra resaka

 • -Mifidy izay olona tsy manana olana amin’izay vangiana (tsy tokony ho olona manana trosa @ohatra)
 • -Tsy tokony ho olona mifanao ambony sy ambany amin’ny hiérarchie aminy (Caporal sy capitaine).
 • -Misy olona mifidy olona na mankahala olona hafa tsy ny mpitandrina ihany no tiany.
 • Araka izay azo atao, dia tokony avy ao am-piangonana no  miainga ny mpanao TM, ary ao ihany koa no tokony hamaranan’azy, aloan’ny hodiana mba hafahana manao evaluation.

 

iii)-Choix du texte.

JESOA Kristy no ivon’ny TENY HO TORIANA rehetra.

 • -Tokony efa hisy toriteny 5 na 10 efa voahomana, fa ampiarina amin’ny toe-javamisy sisa atao.
 • -Fadio ny manao toriteny ara-moraly (miteniteny azy @ tokany na ny sigarany, na ny fijangajangany)
 • -Ny famonjen’i Kristy hatrany no toriana, ny fahasarany
 • -Tsy mibeny ny mpangalatra, fa mampilendalenda azy ny fitavan’i Kristy « Christo-centrique »
 • -Texte toute clé hazoana famonjena no fidina oh. « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra iti.. »

 

iv)-Homanina ny HIRA

Maredona hain’ny rehetra.
-Mila masaka tsara daholo ny zavatra atolotra, vao afaka miroso, mba hanome AINA vaovao ho an’ny vangiana. Raha misy fifaliana miseho eo amin’ny vangiana, dia izay no taratry ny famonjena. Ny andrasana amin’ny Tafika Masina dia ny hiverenan’ny olona ao amin’I Tompo JESOA.

v)-Mila mitazona tsiambaratelo. Raha vao resaka fanambadiana, dia ny Mpitandrina no habilité, tompon’andraikitra.

 

II- NY DINGAN’NY TAFIKA MASINA ANATINY (TAMANA)

1-Ankapobehany (Les 6 E)

v  -Enquêter (fantarina ny momba ilay olona ho vangiana), jerena ny fiche sao efa misy momba azy

v  -Evangéliser (Fitoriana)

v  -Edifier (mampiorina ilay olona amin’ny finoana)

v  -Equiper (mandray andraikitra amin’ny fiofanana)

v  -Envoyer (mba ho lasa tompon’andraikitra hiantafika ilay olona, lasa iraka mahomby, manana toe-panahy voataiza hizara, hanabe voa ny fanjakan’ny lanitra

-Evaluer

2-Dingana Voalohany: “Fiarahabana MAFANA”

v  -Aloan’ny hidirana ao an-trano (ohatra à 10m), dia mangataka ny asan’ny Fanahy Masina @ vavaka

v  -Manao “HAODY” rehefa voazara tsara ny andraikitra (ny mitari-dresaka, mivavaka, mitory..)

v  -Fiarahabana “mafana” (mandray tànana tsara ampitsikiana, fa tsy manao ala-safay)

v  -Manao vavaka fisaorana ny FM noho ny fandraisana natao

v  -Atao ny presentation, fifankalalana

v  -Manao resadresaka fohy (5 à 10 mn raha be ) ho fanorenana ny fifandraisana tsara, hisian’ny fifankazahoana am-po (tsy toy ny manao enquête anefa).

v  -Mihaino tsara izay resadresaka ifanaovana ny mpitory teny sy ny mivavaka, mba hampiditra izany  ao anaty vavaka na toriteny (oha. Fianakaviana manana marary, na vao azom-pahoriana)

v  -“Ndeha ary hiomana amin’ny fanompoampivavahana isika”, dia maka fihirana sy Baiboly ny ao an-trano. Lanjalanjaina tsara izay atao. Salamo fiderana fohifohy raisina fa tsy atao lavabe.

 

3-Dingana faha roa: Fanompohampivavahana fohy

v  -Salamo fiderana-Hira

v  -Vavaka

v  -Hira adininy iray

v  -Soratra Masina (Izay mitory no mamaky ny Teny): Méditation fampieritreretana no atao ( à 7mn) fa tsy toriteny lavabe

v  -Asiana Appel ny farany, “antso” mba hamaliana ny antson’Andriamanitra
-Faranana amin’ny vavaka fohy

 

 

4-Dingana faha telo: Tafika Masina

v  -Raisina tsirairay ny olona, ny lehilahy mandray ny lehilahy, toerana misaraka ny vehivavy mandray ny vehivavy, misy koa mandray ny ankizy, mampanao azy ireo fampianarana na tsianjery na hira.

v  -Mba ho fitondrana am-bavaka manokana cas par cas ny tsirairay, araka izay zava-miseho ao an-trano. Fampihavanana ny olona tsirairay raha misy ady.

v  -Koa inona no zavatra tokony hivoaka amin’izany ?

 

 

DIAGNOSTIC-TEST

 • Tari-dresaka amin’ny maha Tafika Masina ny TM. Miainga amin’ny olana misy.
 • -Asiana vavaka sy presentation mba hisy fifamatorana eo amin’ny resaka ifanaovana.
 • -Fanontaniana mipetraka dia izao: Efa nandray an’I Kristy ve ilay miresaka aminao ?
 • -Raha ENY, dia Edification no atao
 • -Raha TSIA, dia Evangélisation no atao. Mety amin’ny maha olombelona azy no anaovany asa soa, ka mila taomina handray ny famonjen’I Jesoa Kristy izy.
 • Ø  -Raha mamaly izy hoe “Mbola tsy fantatra izany” na hoe “Andriamanitra ihany no mahalala”, dia mbola tsy voavonjy izy izany; satria tokony samy hahalala izao anio izao isika rehetra hoe EFA VOAVONJY HIANAO NA TSIA.

-Tadidio fa na mpiandry aza no manoloana anao, dia tokony atao foana ny TEST.


Ho fitarihan-dresaka dia izao : “Araka ny toriteny teo dia nisy antso ho antsika..”

-Ohatra: Hianao ve ny Naivo efa nisy fotoana nahatsapanao ve fa nanapa-kevitra ny handray an’I Jesoa Kristy ho Mpanapaka ny fiainanao ve hianao ?

-Azonao antoka ve izao ankehitriny izao fa raha tonga haka anao I Kristy dia azonao antoka ve fa ho voavonjy hianao ?

-Koa sitrakao ve raha vonona hianao, ny hanapa-kevitra ho an’I Jesoa Kristy , satria vonona ny handray anao foana Izy, fa tsy noho ireo asa soa ataonao akory ny hamonjeny anao.

-Izay mino no hovonjena. Miainga amin’ny finoana ny famonjena.

-Ny fanekena fa Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy dia midika fa “manana pouvoir de décision” amin’ny fiainanao Jesoa.

-Tsy maintsy raisina I Kristy satria Izy no mahavaha ny olanao. Tadidio ity daty androany ity izay nandraisanao Azy.

-Koa rehefa vonona ary I Naivo dia izao:

-1] Taritina izy hiaiky heloka, ataovy ny fanekenao ry Naivo !

-2] Mifona rehefa avy eo (noho ny fo torotoro), fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina.

-3] Mangataha an’I Jesoa hamela ny elokao ( I Jaona 1: 8,9) « Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. » (1 Jaona 1:8) « Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. » (1 Jaona 1:9)

-Io Jesoa io no mamela anao.

-Raisina ao am-po, amin’ny fo Jesoa, ary mangataka ny Fanahy Masina mba hiazona anao amin’izany sitraponao izany.

« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery* ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [*Na: anarana, na fahefana] » (Jaona 1:12)

« Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apokalypsy 3:20)

 

VITA IZAY NY DINIDINIKA
-Raha mandà ilay olona, dia ampahafantaro azy fa efa voaheloka sahady izy satria mangatak’andro, ka hoheloina.

-« Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka* izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. [* hitsara] » (Jaona 3:17)

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

v  -Ampiana izy amin’ny fivelomany rehefa manana problème manokana, vokatry ny nialany tamin’ireo fomba ratsy teo aloa.(omena masom-boly ..).

v  -Ny olona nandray an’ Kristy no tohanana fa tsy ny démoniaque eo ambaravaran’ny fiangonana, izay mila vola hividianana paraky, sigara na toaka. Ny atao dia ny mitaona azy handray an’i Kristy fa tsy ny mamatsy devoly hisotroana toaka.

 

5-Dingana faha efatra: FAMARANANA

v  -Rassemblement: Antsoina miaraka ny rehetra, ny lehilahy, ny vehivavy, ny ankizy.

v  -Hira

v  -Vavaka nampianarin’I Tompo ho famehezana ny zavatra rehetra.

v  -Remarque : Vavaka nampianarin’i Tompo iray ihany no atao mandritry ny fotoam-bavaka iray.

v  -Veloma MAFANA (mifankatia ny zanak’Andriamanitra)

 

 

Tahaka izao ilay vavaka atao rehefa resy lahatra ny handray an’I JESOA ilay olona

JESOA KRISTY ô miaky eto anatreanao aho fa mpanota , mangataka ny rà izay nalatsakao tany KALVARY mba handio ahy  mba ho afa-pahotana sy ho afa-keloka,indro vohaiko ny varavaran’ny foko ary midira ianao ato anatiko, ekeko ianao ho TOMPOKO sy MPAMONJIKO JESOA ô, soraty ao amain’ny bokin’ny fiainana ny anarako. AMEN


05/06/2018
0 Poster un commentaire

test 26 avril 2018


27/04/2018
0 Poster un commentaire

Batisa an'i Ariela

Natao batisa tamin'ny 22 avril 2018 teo i Ariela kely. Nampidirina ho isan'ireo vahoak'i ELOHYM izy. Maro ireo havana nanotrona tamin'izany . Niara nientana izahay mpiraitam-po tamin'ny fanatanterahana ny batisa. Nivory isaky ny hariva nandritra ny herin'andro nanao ny fandaminana sy ny fizarana raharaha. Tao ny niantsena, tao ny nanao raharaha, tao ny nandamina trano sns....., niara nientana hatramin'ny ankizy tamin'ny fibatana ireo fitaovana maro hampiasaina(latabatra, seza,...) .

 

Mora ny fandaminana satria izay zavatra nilaina rehetra dia toa efa voalahatr'ilay MPAHARY daholo, na ireo olona hiara-miasa amin'ny fanatanterahana izany.

 

Olona teo amin'ny 40 izahay no niaraka nisakafo tao aorian'ny batisa ka natao tao an-trano ihany. Isaorana JESOA tamin'ny fahavitan'ny Batisan'ny rano sy Batisan'ny AFO.

 

Isaorana ADONAY ELOHYM tamin'ny zavatra nataony tamin'io fotoana io. Isaorana mandrakizay anie ny ANARANY MASINA . IZY irery ihany no ANDRIAMANITRA fa tsy misy ANDRIAMANITRA ankoatrany. AMEN

Salamo 72:19 :Ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza; ary aoka ny tany rehetra ho henika ny voninahiny. Amena dia Amena.25/04/2018
0 Poster un commentaire

FANAFAHANA amin'ny herin'ny vola

Mila afahana amin'ny herin'ny vola ny olona. Maro ny olona no manompo Tompo 2 ka mila afahana ao amin'i JESOA KRISTY. Araho ato ary  izany fanafahana amin'ny herin'ny vola izany.

 

 

 

 

 


28/06/2017
0 Poster un commentaire

FITOETRA (Fihaonana amin'i TOMPO) ao amin'ny efitra

Inona ny atao hoe fitoetra. Ny fitoetra dia resaka hifanaovana amin'i YHWH izay hampiasaina ny tsindrimandry ara-panahy (intuition spirituelle ) ao amin'ny efitra mangina. (matio6 :6). Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. (Flash mp3 player)

Araho ato ary izany


28/06/2017
0 Poster un commentaire

Mila miasa

Tsy nahavita ny tanjona izay napetrako aho ny taona 2013 sy taona 2014 dia ny hanao ho adidy sy andraikitra ny hitondrana ny olona eo amin'ny famonjen'i YESHOUAH.

 

Mangataka amin'ny ilay MPAHARY aho ny hanomezany ilay AFO miredareda fahiny,ary ny hanomezany fitaovana sy olona ho mpiara-miazakazaka amin'izany fa antomotra ny andro ho avy tsy ho ela YESHOUAH.

 

MARANATHA! AMEN


14/08/2015
0 Poster un commentaire

LESONA MASINA

 

FITOETRA

 

 

 


07/11/2014
0 Poster un commentaire

Ariela

Niampy iray indray ny isan'ireo taranaka izay nomen'i JESOA KRISTY ahy sy i Holy, teraka tamin'ny 17 Juillet 2014 t@ 17h00 izy; vavy kely ary nataonay hoe RAMANANTSOA Miamina Ariela Tefisoa ny anarany, tena mitovy be @ Tendry sy Toavina izy !!!!!

 

Efa natolotray an'i JESOA KRISTY ny mahakasika azy rehetra! Anarana avy ao @ baiboly ny nakana ny Ariela ary no fiantsoana azy!!!! IMG0037A.jpg izao vao afaka nanao mis à jour ny blog !!!  TAHIAN'i JESOA KRISTY velona sy mahery avy a ny nazaretra ndry ARIELA ary ho tonga lehibe ao @ FANJAKAN'i JESOA KRISTY ! AMENA DE AMENA


05/11/2014
0 Poster un commentaire

dihy fevrier 2014

Efa nihalehibe ireo ankizy izay nobeazina fahiny ary nasaina nampiseho ny talentany amin'ny dihy izy ireo. Izany dia hita ato anatin'ity video ity


13/06/2014
0 Poster un commentaire

Video misy ny delivrance Andry

Tena misy tokoa ny fangejan'i satana, ny video izay ho hitanao eto ambany eto dia maneho izany fangejan'i satana izany. Mila fanafahana ny olona tahaka izao vao afaka.Video mba hitako tamin'ny internet dia mba zaraina amintsika namana.

 

I Andry santionany tamin'ny fanafahana nataon'ny fiangonana iray azy. araho izany

 

 

 


03/05/2013
0 Poster un commentaire

Momba ilay mpaminany sandoka

FILOHA 2013 HONO

Maro tato ho ato no mitondra faminaniana ho an'ny firenena, anisan'izany ny mpitondra fivavahana iray  izay nanambara fa hitondra ity firenena ity izy ny taona 2013. Etoana anefa dia tiana ny manamarika fa na ny fampianarany aza dia fampianaran-diso, lazainy tamin'izy manala devoly fa maty tamin'ny atsasaky ny herinandro JESOA KRISTY.

Raha jerena anefa ny filazantsara araka ny lioka 15 dia manambara fa zoma Jesoa Kristy no maty. Noho izany Jesoa Kristy hafa mihitsy no toriany fa tsy le ao anaty baiboly.

Hanao vavaka aho eto ambany handravako ny faminaniana sandoka nataony.

Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy velona sy mahery avy any NAZARETA tapaka ny contrat izay nataon'i Mailhol na ireo mpanao politika gasy tamin'i satana sy losifera sy belzebo momban'i Madagasikara, tapaka noho ny rà izay nalatsak'i JESOA KRISTY TANY KALVARY Raha avy @ JEHOVAH ny faminaniana entiny dia aleo izy hitondra @ ity 2013 fa raha avy amin'i satana kosa dia ataovy mahiratra ny mason'ny vahoaka Malagasy.AMENA DIA AMENA

Indro misy video izay nataon'ny olona iray mahakasika io faminaniana io. Jereo dia henoy tsara:


18/04/2013
0 Poster un commentaire

Misia mazava video

1°]Ny iraka misia mazava2 Ny Baiboly


3°]Ny soratra Masina
4°]Ny Tenin'Andriamanitra5°]Ny fibebahana6°]Ny fahateraham-baovao7°]Ny lalàna

21/02/2013
0 Poster un commentaire

Lakalaka ny fiainana

Tena tsy misy mahafantatra ny ho avy mihitsy, 29 andro ao aorian'ny fifampiharabana taom-baovao dia efa banga iray sahady izahay. Lasa ianao razoky (RAMANANTSOA BAHOLY lovaniaina), lasa tsy niteny , tonga tampoka ny antso avy any ambony fa tsy maintsy mande ianao.(30 janvier 2013 t@ 7h30)

Tsy maninona e, izay ilay fiainana atao ahoana moa e, izay no nosoratan'i Jehovah, izay ny fandaharany, Manotany aho hoe fa nahoana no ianao, Jesoa Kristy fa naninona no Baholy no nantsoina, vita sahady ve ny mission ny.. Misenton'ny alahelo aho fa tsy afaka manoatra manoloana ny fandaharan'ny TSITOHA.

Na izany aza mandalo izao fahoriana izao fa mbola ho avy ny andro hihaonana indray any amin'ilay JEROSALEMA vaovao.MISAOTRA JESOA KRISTY A, MISAOTRA INDRINDRA. Mangataka eo anatrehanao aho ny mba hanasitrananao ny fonay sy ny fanahinay fa maratra izahay.
Mitalaho, miangavy mba sitrano ny zandrinao ry Tompo malala. Amena de amena.

Indro misy video kely mampiseho ny fifampiarahabana tamin'ny 1 Janoary 2013


15/02/2013
1 Poster un commentaire

Holy


Noraisina ho mpandray ny fanasan'ny Tompo i Holy tamin'ny alahady faha 13 Janoary 2013 teo maro be ny fitsapana nahazo anay. Anisan'izany ohatra ny nipoahan'ny varatra tao an-trano tamin'ny asabotsy 12 Janoary 2013 ka maty hatramin'ny jiro tao amin'ny efitra  izay nisy anay, maro ny zavatra nitranga fa le varatra iny no tena enjana.Manomboka eto dia ho volavolaina ho mpanitatra ny fanjakan' iKristy i Holy ary hatao ho isan'ireo miaramila mahery vaika. Amena.Tsy maintsy miasa ny asan'ny Kristy raha te hitombo ara-panahy.Amena

18/01/2013
0 Poster un commentaire

Ny fifadian-kanina

NY FIDADIAN-KANINA afohezina @ FDK (fampianarana alarobia hariva)

31/10/2012

Isa 58/1-5

Teny fampidirana

Misy ny olona mivavaka @ satana, misy ny eglise satanique, indrindra aty atsimon’I Afrika,

Nanapa-kevitra izy ireo fa hanao fifdin-kanina mandritra ny 40 andro ka :

-Nangataka t@ satana izy mba ho ravana ny tokatranon’ny mpitondra fivavahana kristiana

Nitondra vokatra be dia be taty Afrika izany ka:

Ny sasanynanam-bady 2
Ny sasany mivady ihany fa tsy misy fitiavana fa noho ny fanompoana fotsiny dia miaritra
Ny sasany tena nisaraka mihintsy, sns

Ny zanaky ny mpitondra fivavahana moa dia lasa jiolahy sy jiovavy ny sasany

Misy fiantraikany ngezabe eo @ fiangonana kristiana izany.

Mampahatsiaro izany tranga izany fa misy ny herim-panahy mahery vaika ao anatin’ny olona izay
miandry fanafahana (liberation) ka ny FDK no fitaovana @zany

Rehefa afaka ny fanahy dia afaka mifandray mivantana @ fanahy avy any ambony, fanahy efa libérer

Element anak1 ao aanty FDK ny vavaka

Samihafa ny vavaka sy ny FDK

Tena misy fanahy alefan’ny devoly mihintsy ka rehefa ao @ satana no manao FDK dia velomin’ny
fifandraisana @fanahy ratsy

Rehefa ao @ Jesoa Kristy kosa dia libéren’Aa ny Fanahy Masina hamelona ny fanahy ka lasa
matanjaka

Araka ny Daniela 10/1-3:

Tao anaty FDK no nahitan’I Daniela an’io fahitana io, misyherim-panahy (puissance spirituelle)
ngezabe mila hafahana ao anatitsika, hery izay voagejan’ny nofo. Mihaona eto ny fanahin’I Daniela sy
Jehovah.

Araka ny experience dia mifandanja tsara @ FDK izay atao ny herim-panahy (arakaraka ny faharetany
ny herim-panahy azo avy eo)

Gen 3/6-7/ tsy azo adinina fa ny filan-kanina diso no nampiditra ny ota teto an-tany

Tsy ny hanina no ratsy failay filàna diso t@ fanoherana an’Andriamanitra, sady fanarahana ny sos-
kevitry ny devoly, efa toy izany ny olona@zao

Manimba ny fiainam-panahy ny hanina (filàn-diso)

Araka ny 1Tes5/23, ny olona dia fanahy, aina,tena (esprit-âme-corps)

Tena = vatana: tempolin’Aa,sarobidy @ Aa

Nofo = olonaandevon’ny ota

Sakafon’ny vatana izany no tena izy fa tsy sakafon’ny nofo

Ny ota no sakafon’ny nofo,

Samy tsy maintsy omen any sakafo sahaza azy avy ny fanahy-aina-tenna équilibré na mifandanja

Ao anatin’ FDK dia manome vahana ny fanahy fa mampandefitra kosa ny aina sy ny tena indrindra tsy
manome anjara ho an’ny nofo.

INONA NY FDK?

1) Mifady an-kahalalahana, an-tsitra-po ny tsy iahinan-kanina mandritra ny fotoana voafetra.

Misy karazna FDK maromaro:

-Jeûne absolue na FDK, tsy mandray na inona na inona mihints (tahaka an’I Mosesy), tsy
misotro rano, tsy mihinan-kanina
Jeûne complet ou total, FDK feno, tsy mihinana, tsy misotro afa-tsy rano, FDK nataon’I Jesoa
nandritra ny 40 andro araka Marka 4/1-2 : “noho ny afaka izany dia noanaIzy, fa tsy voalaza
oe nangetaheta Izy, nisotro rano izany I Jeso. Ny rano dia natao itsinjovana ny vatana.

-Ny FDK maximum hita dia 40 andro, hatreo angamba ny limiten olombelona.

- Jeûne parteille: FDK ampahiny:
a) misakafo in1 isan’andro, tahaka ny ataon’ny silamo @ Ramadan, fa rehefa mihinana kosa tsy
ampitomboina 3 ny sakafoho hanina fa izay sahaza ihany, tahaka ny anjara tokony hohanina
rehefa mihinana normal ihany no hohanina, izany oe ts zavatra betsaka avy hatrany mba tsy
hanimba an’ilay toe-panahy.
b) Tsy mihinan-kanina fa misotro ranom-boankazo fotsiny na ronono fanampin’ilay rano,

But: tsy hamphatanjaka miompampana ilay vatana

c) Tsy mihinana hanim-py (hena, divay, ….) toa an’I Daniela Dan10/3

Faharetany: ianao sy ny Tompo ihany no miresaka: 1 katr@ 40 andro

Fiapikany (fréquence) Lio18/12, ohatra eto 2 fois par semaine

2) Tsy hoe tsy mihinan-kanina fotsiny fa tena fifantohana feno ao @ Tompo sy ny momba Azy
rehetra.

Manome vahana ny fanahy kamora azonao ny sitrapon’Aa

3) Fisaonana satria Mat9/14-15 ny tsy maha-eo an’I JK

-4)Lasa JK
Lasa mondain ny fiangonana: idiran’izoa tontolo izao
Very ny olona maro mila mazava
Feno fahalemena ny kristiana namatsika
Misy absence eo, tsy eo ilay sakaiza
Antsoantson’ny fo makany @ Aa mba hihetsehan’ny tanany ankavanana ‘mba i-intervenir
Izy)

Ohatra: Josoa nihazona ny masoandro rehefa tena manolo-tena ny zanany, tena m se consacrer@ Aa
dia manaiky Izy hanova ny decision-ny.

ANTONY?

Isa 58/4
Ny mba handrenesana ny feonao any @ Avo indrindra
Fisaonana Mat9/14-15 ny tsy maha-eo an’ilay Mpampiakatra ary indrindra maniry ny
fiavianay haingana.

07/11/2012
FIDADIAN-KANINA afohezina @ FDK

@ fanahy – aina - tena dia ny fanahy no matanjaka indrindra satria izy ihany no avy
@Andriamamanitra

Ny tena dia avy @ tany

Ny aina dia vokatry ny fihaonan’ny fanahy @ tena

Tsy ny aina na ny tena no nitondra ny olona tao @ saha edena fa ny fanahy

Ny fanahy no ambony indrindra ka mibaiko, ny aina kosa mibaiko ny tena

Rehefa tafiditra ny ota dia lasa natanjaka ny aina, izay mampahatanjaka ny tena koa ka tsy ny fanahy
intsony no mitondtra.

Vokany : mikorotana ilay lamina napetrak’Andriamanitra ka ny famonjena no famerenana@ laoniny
indray ny lamina teo aloha @ alalan’ny fandraisana an’I Jesoa Kristy (fanahy masina)

Mila fanapaha-kevitra sy fiambenana io.

Ilaina ny FDK hampanetry ny aina sy ny tena mba hitarika sy hanjaka ny fanahy.

Rehefa mitarika ny fanahy dia tafiditra eo anatrehan’Andriamanitra isika, any @ Avo indrindra Isa 58/
4, Heb 10/19-22, any @ fitoerana masina. Rehefa mitarika ny fanahy dia heno any @ Avo indrindra
ny feo, ao anatin’ny fanahy no misy an’Andriamanitra

@ FDK dia lasa mihetry ny tena : Lev16/29, 23/27; Sal35/13,109/24; 2Kor9/27

Rehefa mihetry izy dia tsy manan-kery hanohitra ny fanfahy, mila fehezina, andevozina ny tena
hampanetrena ny aina:

Ny saina Mat16/24, 16/22: tsy misaina izay an’Andriamanitra

Isaky ny mieritreritra ny an’ny olona fa tsy ny an’Andriamanitra dia fantaro ilay fanahy mampiteny
anao.

Ny fo : Lio14/26, Matio10/37 (mankahala =tia mihoatra eto)
Ny safidy : Mat 26/39; Jao 5/30 sy 6/38, tsy hanao ny sitrapokofa ny an’Andriamanitra hoy JK

NY ATAO AO @ FDK

MITOVY IHANY @ ATAO AO @ FITOETRA na culte personnelle (lesona teo aloha mbola ho zaraina
@tsika raha sitrapon’Andriamanitra) fa aparitaka @ fotoana lavabe :

Mivavaka
Mamaky tenin’Andriamanitra
Manao interssession: mangataka ho an’ny hafa, ho an’ny firenena, etc
Manafika, manohitra ny fahavalo,

Ianao no manafika, mila ady @ devoly raha te hitombo fa tsy miandry attakeny

Mitolona @ Andriamanitra Gen32/23-32
FIOMANANA (tsy tenin’Andriamanitra ireto fa selon les experiences)
Fiomanana pratique
Ataovy izay ahatonga anao ho voky calcium mialoha ny FDK
Jereo ny toetry ny fahasalamana @ ankapobeny (ndrao misy olana ka lasa manila-baraka
an’Andriamanitra toy ilay rafotsybe nanao FDK niseho gazety oe nahiditra hopitaly)
- 3 andro mialoha ny FDK tsy mihinan-kena fa legioma sy voankazo fotsiny
- Vitaina alohan’ny FDK ny fanatanjaha-tena rehetra
- Jereo mialoha ny toerana
Ø Fiomanana ara-panahy
- Faritana tsar any antony hanaovana FDK indrindra raha fohy
- Mametraha fifandraisana (type de relation) @ Andriamanitra, relation ny Ray @ zanaka,
Tompo sy mpanompo, kapiteny sy miaramila

(Loharanom-panahy : baiboly, boky kristiana, mihaino “Misia mazava”, etc )

Ady ara-panahy atao @ satana

Inona ny tokony hataonao hanorenana ny fanjakan’Andriamanitra eto ambonin’ny tany?

Ohatra : manao misionera “Misia mazava”,

2) FANATANTERAHANA

Ohatra : FDK absolue mandritra ny 24 ora @ 6 maraina ka hatr@ 6 ny ampitso

Mifady tori-maso

1Kor7/5 : tsymiara-matory ny mpivady mandritra ny FDK

Atao aloha ny 24 ora, atao avy eon y 48 ora, otrizay hatrany

Ny FDK dia tsy manakana hanao ny fanao an-davan’andro (mianatra, miasa, miantsena, manary
fako, sns ihany na mifady hanina aza)

NY FIFADIAN-KANINA , 3ème séance

Lio 4/1-15

Ny antony nanaovan’I Jesoa FDK

Misy zavatra tsy maintsy andalovan’I Jesoa ka mialohan’ny hidirany @ fanompoana (ministera)

1) Tsy maintsy natao batisa t@rano JK Lio3/21 : fangalana ao anatin’ny fahafenoany ny endriky
ny maha-olona
2) Mat3/16 : nomena ny herin’ny Fanahy Masina t@ fomba hita maso (efa feno ny fanahy
masina hatrany ambohoka JK)
3) Tsy maintsy nifady hanina 40 andro (FDK complet tsy nihinan-kanina fa nisotro rano)

Nataon’I JK ho laharam-pahamehana (priorité teo @ fanomponay ny FDK ( fa tsy nitori-teny sns
aloha)

Antony :

Ø Ny fifandraisan’I JK @ Ray Hebreo5/7-9 : mila atao tomombana tsara (Ray-Zanaka),

Nandray ny tenan’ny maha-nofo aman-drà I JK

Tsy maintsy nianatra fanarahana I JK satri ilay nofo tsy manaiky ny sitrapon’Aa

Ao @ FDK misy fahoriana

Ho fianarana ho an’izay hino Azy : Heb 2/14-18, Heb4/15
Hanao tahaka an’I JK
Mahavonjy IZY
Mahay mitondra ny fahalemetsika Izy

Tena fianarana an’I JK ny FDK ary JK ihany no tena mpitarika @zany

Isa 58/1-16 : FDK tsy izy

Ø Ho fanoloran-tena ho an’ny Ray

Ao aorian’ny FDK no hanomboka ny ministera publiquen’I JK

(tsy hita ao anaty baiboly ny tantaram-piainan’I JK 12-30 taona ka noho izany tsy ilaina trandrahana
satria voninahitr’Aa ny manafin-javatra, ary koa omen’ny devoly hevitra betsaka izay mitrandraka ny
tsy voasoratra)

Tena manolo-tena JK eto @ FDK f ts natolotry ny ray aman-dreniny toy ilay t@mbola kely.

Manolo-tena = manao ny sitrapon’ny Ray

Ø Noho ny ady ara-panahy tsy maintsy atao (lehibe @ireo antony ireo):

Mar1/12-13, Lio4/1-2

Nalefa mihitsy JK hanafika ny seza fiandrianan’I satana, tany an’efitra, izany oe isika no mprovoquer
an’ilay asa , mi-attaque an’I satana

Nandritra ny fotoana FDK dia tsy nahita personne afa-tsy satana JK

Izay mifady hanianb koa fia ho oty izany, mifanena @ fandrika, fitaka, fanahy ratsy eny @ rivotra ….

Ny devoly ihany no manome fanjakana tsy mandalo hazofijaliana, izay tsy mandalo hazofijaliana dia
tsy avy @JK ny fahefana azony

Fomba fiasan’ny devoly : mandoka

Ny devoly dia mampirisika hiakatra ka mandoka izy @zany, ary rehefa tonga tena ambony dia
azerany avy eo.

Ao anatin’ny FDK dia tsy maintsy eo ambany maso ny tenin’Aa

Tena ady no atrehina ao @ FDK:

Miditra @ refy vaovao ara-panahy iatreahana ny fanafihana atao @ satana.

Tsy voatery ho vavaka lavabesatria reraka ny vatna rehefa maharitra ny FDK fa teny tsotra (ohatra oe
tariho hibebaka I rabe fa very) dia efa tonga ao am-pon’Aa.

Ao anatin’ny FDK dia manome fitaovana an’Aa izay enti-mandresy ny fahavalo dia ny satana sy
devoly, izao tontolo izao (ilay fanahy miasa eto), ny nofo (andevon’ota), ny ota

Ø Ho an’ny ministeran-ny (fanompoany)

Lio4/1: feno ny fanahy masina JK tao alohan’ny FDK

Lio 4/14: feno ny herin’ny fanahy masina JK tao aorian’ny FDK / ilay hery vaovao ahazoan’ni JK
manohy ny ministerany, Lio 4/18-19 sy ny manaraka + manova ny zavatra rehetra

Mahazo hery lehibe ny fanahy ary manova ny fomba fijery ny zavatra rehetra io hery io.

Lasa matanjaka be ny fanahy miatrika ny zava-miseho eo @fiaraha-monina
Lasa manana fahefana ara-panahy (autorité spirituelle) lehiba, afaka miresaka @ Aa, afaka
miditra eo anatrehany mivantana,
Lasa manana finoana lehibe mba angatahana zavatra lehibe @ Aa
Misy fahefana sy hery ara-panahy lehibe mba hankahalana ny ota, izao tontolo izao, ny nofo,
satana : ireo fahavalo


04/01/2013
0 Poster un commentaire