TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

 TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA

Taona 2012

Ireo zavatra mahakasika ny taona 2012


Ny fifadian-kanina

NY FIDADIAN-KANINA afohezina @ FDK (fampianarana alarobia hariva)

31/10/2012

Isa 58/1-5

Teny fampidirana

Misy ny olona mivavaka @ satana, misy ny eglise satanique, indrindra aty atsimon’I Afrika,

Nanapa-kevitra izy ireo fa hanao fifdin-kanina mandritra ny 40 andro ka :

-Nangataka t@ satana izy mba ho ravana ny tokatranon’ny mpitondra fivavahana kristiana

Nitondra vokatra be dia be taty Afrika izany ka:

Ny sasanynanam-bady 2
Ny sasany mivady ihany fa tsy misy fitiavana fa noho ny fanompoana fotsiny dia miaritra
Ny sasany tena nisaraka mihintsy, sns

Ny zanaky ny mpitondra fivavahana moa dia lasa jiolahy sy jiovavy ny sasany

Misy fiantraikany ngezabe eo @ fiangonana kristiana izany.

Mampahatsiaro izany tranga izany fa misy ny herim-panahy mahery vaika ao anatin’ny olona izay
miandry fanafahana (liberation) ka ny FDK no fitaovana @zany

Rehefa afaka ny fanahy dia afaka mifandray mivantana @ fanahy avy any ambony, fanahy efa libérer

Element anak1 ao aanty FDK ny vavaka

Samihafa ny vavaka sy ny FDK

Tena misy fanahy alefan’ny devoly mihintsy ka rehefa ao @ satana no manao FDK dia velomin’ny
fifandraisana @fanahy ratsy

Rehefa ao @ Jesoa Kristy kosa dia libéren’Aa ny Fanahy Masina hamelona ny fanahy ka lasa
matanjaka

Araka ny Daniela 10/1-3:

Tao anaty FDK no nahitan’I Daniela an’io fahitana io, misyherim-panahy (puissance spirituelle)
ngezabe mila hafahana ao anatitsika, hery izay voagejan’ny nofo. Mihaona eto ny fanahin’I Daniela sy
Jehovah.

Araka ny experience dia mifandanja tsara @ FDK izay atao ny herim-panahy (arakaraka ny faharetany
ny herim-panahy azo avy eo)

Gen 3/6-7/ tsy azo adinina fa ny filan-kanina diso no nampiditra ny ota teto an-tany

Tsy ny hanina no ratsy failay filàna diso t@ fanoherana an’Andriamanitra, sady fanarahana ny sos-
kevitry ny devoly, efa toy izany ny olona@zao

Manimba ny fiainam-panahy ny hanina (filàn-diso)

Araka ny 1Tes5/23, ny olona dia fanahy, aina,tena (esprit-âme-corps)

Tena = vatana: tempolin’Aa,sarobidy @ Aa

Nofo = olonaandevon’ny ota

Sakafon’ny vatana izany no tena izy fa tsy sakafon’ny nofo

Ny ota no sakafon’ny nofo,

Samy tsy maintsy omen any sakafo sahaza azy avy ny fanahy-aina-tenna équilibré na mifandanja

Ao anatin’ FDK dia manome vahana ny fanahy fa mampandefitra kosa ny aina sy ny tena indrindra tsy
manome anjara ho an’ny nofo.

INONA NY FDK?

1) Mifady an-kahalalahana, an-tsitra-po ny tsy iahinan-kanina mandritra ny fotoana voafetra.

Misy karazna FDK maromaro:

-Jeûne absolue na FDK, tsy mandray na inona na inona mihints (tahaka an’I Mosesy), tsy
misotro rano, tsy mihinan-kanina
Jeûne complet ou total, FDK feno, tsy mihinana, tsy misotro afa-tsy rano, FDK nataon’I Jesoa
nandritra ny 40 andro araka Marka 4/1-2 : “noho ny afaka izany dia noanaIzy, fa tsy voalaza
oe nangetaheta Izy, nisotro rano izany I Jeso. Ny rano dia natao itsinjovana ny vatana.

-Ny FDK maximum hita dia 40 andro, hatreo angamba ny limiten olombelona.

- Jeûne parteille: FDK ampahiny:
a) misakafo in1 isan’andro, tahaka ny ataon’ny silamo @ Ramadan, fa rehefa mihinana kosa tsy
ampitomboina 3 ny sakafoho hanina fa izay sahaza ihany, tahaka ny anjara tokony hohanina
rehefa mihinana normal ihany no hohanina, izany oe ts zavatra betsaka avy hatrany mba tsy
hanimba an’ilay toe-panahy.
b) Tsy mihinan-kanina fa misotro ranom-boankazo fotsiny na ronono fanampin’ilay rano,

But: tsy hamphatanjaka miompampana ilay vatana

c) Tsy mihinana hanim-py (hena, divay, ….) toa an’I Daniela Dan10/3

Faharetany: ianao sy ny Tompo ihany no miresaka: 1 katr@ 40 andro

Fiapikany (fréquence) Lio18/12, ohatra eto 2 fois par semaine

2) Tsy hoe tsy mihinan-kanina fotsiny fa tena fifantohana feno ao @ Tompo sy ny momba Azy
rehetra.

Manome vahana ny fanahy kamora azonao ny sitrapon’Aa

3) Fisaonana satria Mat9/14-15 ny tsy maha-eo an’I JK

-4)Lasa JK
Lasa mondain ny fiangonana: idiran’izoa tontolo izao
Very ny olona maro mila mazava
Feno fahalemena ny kristiana namatsika
Misy absence eo, tsy eo ilay sakaiza
Antsoantson’ny fo makany @ Aa mba hihetsehan’ny tanany ankavanana ‘mba i-intervenir
Izy)

Ohatra: Josoa nihazona ny masoandro rehefa tena manolo-tena ny zanany, tena m se consacrer@ Aa
dia manaiky Izy hanova ny decision-ny.

ANTONY?

Isa 58/4
Ny mba handrenesana ny feonao any @ Avo indrindra
Fisaonana Mat9/14-15 ny tsy maha-eo an’ilay Mpampiakatra ary indrindra maniry ny
fiavianay haingana.

07/11/2012
FIDADIAN-KANINA afohezina @ FDK

@ fanahy – aina - tena dia ny fanahy no matanjaka indrindra satria izy ihany no avy
@Andriamamanitra

Ny tena dia avy @ tany

Ny aina dia vokatry ny fihaonan’ny fanahy @ tena

Tsy ny aina na ny tena no nitondra ny olona tao @ saha edena fa ny fanahy

Ny fanahy no ambony indrindra ka mibaiko, ny aina kosa mibaiko ny tena

Rehefa tafiditra ny ota dia lasa natanjaka ny aina, izay mampahatanjaka ny tena koa ka tsy ny fanahy
intsony no mitondtra.

Vokany : mikorotana ilay lamina napetrak’Andriamanitra ka ny famonjena no famerenana@ laoniny
indray ny lamina teo aloha @ alalan’ny fandraisana an’I Jesoa Kristy (fanahy masina)

Mila fanapaha-kevitra sy fiambenana io.

Ilaina ny FDK hampanetry ny aina sy ny tena mba hitarika sy hanjaka ny fanahy.

Rehefa mitarika ny fanahy dia tafiditra eo anatrehan’Andriamanitra isika, any @ Avo indrindra Isa 58/
4, Heb 10/19-22, any @ fitoerana masina. Rehefa mitarika ny fanahy dia heno any @ Avo indrindra
ny feo, ao anatin’ny fanahy no misy an’Andriamanitra

@ FDK dia lasa mihetry ny tena : Lev16/29, 23/27; Sal35/13,109/24; 2Kor9/27

Rehefa mihetry izy dia tsy manan-kery hanohitra ny fanfahy, mila fehezina, andevozina ny tena
hampanetrena ny aina:

Ny saina Mat16/24, 16/22: tsy misaina izay an’Andriamanitra

Isaky ny mieritreritra ny an’ny olona fa tsy ny an’Andriamanitra dia fantaro ilay fanahy mampiteny
anao.

Ny fo : Lio14/26, Matio10/37 (mankahala =tia mihoatra eto)
Ny safidy : Mat 26/39; Jao 5/30 sy 6/38, tsy hanao ny sitrapokofa ny an’Andriamanitra hoy JK

NY ATAO AO @ FDK

MITOVY IHANY @ ATAO AO @ FITOETRA na culte personnelle (lesona teo aloha mbola ho zaraina
@tsika raha sitrapon’Andriamanitra) fa aparitaka @ fotoana lavabe :

Mivavaka
Mamaky tenin’Andriamanitra
Manao interssession: mangataka ho an’ny hafa, ho an’ny firenena, etc
Manafika, manohitra ny fahavalo,

Ianao no manafika, mila ady @ devoly raha te hitombo fa tsy miandry attakeny

Mitolona @ Andriamanitra Gen32/23-32
FIOMANANA (tsy tenin’Andriamanitra ireto fa selon les experiences)
Fiomanana pratique
Ataovy izay ahatonga anao ho voky calcium mialoha ny FDK
Jereo ny toetry ny fahasalamana @ ankapobeny (ndrao misy olana ka lasa manila-baraka
an’Andriamanitra toy ilay rafotsybe nanao FDK niseho gazety oe nahiditra hopitaly)
- 3 andro mialoha ny FDK tsy mihinan-kena fa legioma sy voankazo fotsiny
- Vitaina alohan’ny FDK ny fanatanjaha-tena rehetra
- Jereo mialoha ny toerana
Ø Fiomanana ara-panahy
- Faritana tsar any antony hanaovana FDK indrindra raha fohy
- Mametraha fifandraisana (type de relation) @ Andriamanitra, relation ny Ray @ zanaka,
Tompo sy mpanompo, kapiteny sy miaramila

(Loharanom-panahy : baiboly, boky kristiana, mihaino “Misia mazava”, etc )

Ady ara-panahy atao @ satana

Inona ny tokony hataonao hanorenana ny fanjakan’Andriamanitra eto ambonin’ny tany?

Ohatra : manao misionera “Misia mazava”,

2) FANATANTERAHANA

Ohatra : FDK absolue mandritra ny 24 ora @ 6 maraina ka hatr@ 6 ny ampitso

Mifady tori-maso

1Kor7/5 : tsymiara-matory ny mpivady mandritra ny FDK

Atao aloha ny 24 ora, atao avy eon y 48 ora, otrizay hatrany

Ny FDK dia tsy manakana hanao ny fanao an-davan’andro (mianatra, miasa, miantsena, manary
fako, sns ihany na mifady hanina aza)

NY FIFADIAN-KANINA , 3ème séance

Lio 4/1-15

Ny antony nanaovan’I Jesoa FDK

Misy zavatra tsy maintsy andalovan’I Jesoa ka mialohan’ny hidirany @ fanompoana (ministera)

1) Tsy maintsy natao batisa t@rano JK Lio3/21 : fangalana ao anatin’ny fahafenoany ny endriky
ny maha-olona
2) Mat3/16 : nomena ny herin’ny Fanahy Masina t@ fomba hita maso (efa feno ny fanahy
masina hatrany ambohoka JK)
3) Tsy maintsy nifady hanina 40 andro (FDK complet tsy nihinan-kanina fa nisotro rano)

Nataon’I JK ho laharam-pahamehana (priorité teo @ fanomponay ny FDK ( fa tsy nitori-teny sns
aloha)

Antony :

Ø Ny fifandraisan’I JK @ Ray Hebreo5/7-9 : mila atao tomombana tsara (Ray-Zanaka),

Nandray ny tenan’ny maha-nofo aman-drà I JK

Tsy maintsy nianatra fanarahana I JK satri ilay nofo tsy manaiky ny sitrapon’Aa

Ao @ FDK misy fahoriana

Ho fianarana ho an’izay hino Azy : Heb 2/14-18, Heb4/15
Hanao tahaka an’I JK
Mahavonjy IZY
Mahay mitondra ny fahalemetsika Izy

Tena fianarana an’I JK ny FDK ary JK ihany no tena mpitarika @zany

Isa 58/1-16 : FDK tsy izy

Ø Ho fanoloran-tena ho an’ny Ray

Ao aorian’ny FDK no hanomboka ny ministera publiquen’I JK

(tsy hita ao anaty baiboly ny tantaram-piainan’I JK 12-30 taona ka noho izany tsy ilaina trandrahana
satria voninahitr’Aa ny manafin-javatra, ary koa omen’ny devoly hevitra betsaka izay mitrandraka ny
tsy voasoratra)

Tena manolo-tena JK eto @ FDK f ts natolotry ny ray aman-dreniny toy ilay t@mbola kely.

Manolo-tena = manao ny sitrapon’ny Ray

Ø Noho ny ady ara-panahy tsy maintsy atao (lehibe @ireo antony ireo):

Mar1/12-13, Lio4/1-2

Nalefa mihitsy JK hanafika ny seza fiandrianan’I satana, tany an’efitra, izany oe isika no mprovoquer
an’ilay asa , mi-attaque an’I satana

Nandritra ny fotoana FDK dia tsy nahita personne afa-tsy satana JK

Izay mifady hanianb koa fia ho oty izany, mifanena @ fandrika, fitaka, fanahy ratsy eny @ rivotra ….

Ny devoly ihany no manome fanjakana tsy mandalo hazofijaliana, izay tsy mandalo hazofijaliana dia
tsy avy @JK ny fahefana azony

Fomba fiasan’ny devoly : mandoka

Ny devoly dia mampirisika hiakatra ka mandoka izy @zany, ary rehefa tonga tena ambony dia
azerany avy eo.

Ao anatin’ny FDK dia tsy maintsy eo ambany maso ny tenin’Aa

Tena ady no atrehina ao @ FDK:

Miditra @ refy vaovao ara-panahy iatreahana ny fanafihana atao @ satana.

Tsy voatery ho vavaka lavabesatria reraka ny vatna rehefa maharitra ny FDK fa teny tsotra (ohatra oe
tariho hibebaka I rabe fa very) dia efa tonga ao am-pon’Aa.

Ao anatin’ny FDK dia manome fitaovana an’Aa izay enti-mandresy ny fahavalo dia ny satana sy
devoly, izao tontolo izao (ilay fanahy miasa eto), ny nofo (andevon’ota), ny ota

Ø Ho an’ny ministeran-ny (fanompoany)

Lio4/1: feno ny fanahy masina JK tao alohan’ny FDK

Lio 4/14: feno ny herin’ny fanahy masina JK tao aorian’ny FDK / ilay hery vaovao ahazoan’ni JK
manohy ny ministerany, Lio 4/18-19 sy ny manaraka + manova ny zavatra rehetra

Mahazo hery lehibe ny fanahy ary manova ny fomba fijery ny zavatra rehetra io hery io.

Lasa matanjaka be ny fanahy miatrika ny zava-miseho eo @fiaraha-monina
Lasa manana fahefana ara-panahy (autorité spirituelle) lehiba, afaka miresaka @ Aa, afaka
miditra eo anatrehany mivantana,
Lasa manana finoana lehibe mba angatahana zavatra lehibe @ Aa
Misy fahefana sy hery ara-panahy lehibe mba hankahalana ny ota, izao tontolo izao, ny nofo,
satana : ireo fahavalo


04/01/2013
0 Poster un commentaire

Gardons la foi jusqu’à la fin !

Gardons la foi jusqu’à la fin !

Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Luc 18:8

Il y a une chose chez toute personne qui a accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est la cible principale de Satan. Satan veut absolument l’éteindre en nous, la détruire à jamais afin de nous retirer de la maison de notre Dieu et nous rayer de la liste des convives des noces de l’Agneau. Cette chose est notre FOI en Jésus Christ
Satan peut nous faire commettre les péchés les plus abominables, nous faire subir les coups les plus durs de la vie ou nous embrouiller avec les théories mensongères les plus folles, s’il n’arrive pas à nous faire perdre la foi, alors il n’a pas atteint son but et ne lâchera prise. 

La foi en Jésus Christ est ce qui fait de nous des enfants de Dieu.  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; Galates 3:26. Tant que nous croirons en Christ et que notre vie Lui appartiendra toujours, nous sommes sauvés et Satan a échoué. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c’est de trouver la FOI en nous ; ce que nous avons fait ou ce que nous faisons n’est pas le principal, le principal est de garder la FOI en Jésus Christ. 
Notre Dieu est le consommateur de la FOI, Il n’est pas défini autrement en tant que consommateur. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu Hébreux 12:2. 
La FOI en Christ est le trésor le plus précieux que nous possédons ; elle est ce que nous devons garder jusqu’à la fin pour être sauvés. Le monde cherchera à l’éteindre en nous de toutes les façons, il est même arrivé à bout de la foi de plusieurs enfants de Dieu. Continuons de croire en Jésus Christ et nous serons sauvés ! 

C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, Romains 4:16

L’ennemi avait tout pris à JOB, il lui avait pris ses enfants, ses richesses, son bétail, etc. mais, il lui restait une chose à prendre, une chose que JOB n’était surtout pas prêt à lui céder, malgré qu’il était très malade et qu’il subissait injustement une épreuve de la part de Dieu ; cette chose était la FOI que JOB avait en Dieu. Par la grâce de Dieu, l’ennemi n’atteignit point son but et JOB fut sauvé et grandement béni par la suite par Dieu. (Livre de JOB).

Ne perdons jamais la FOI en Jésus Christ, veillons sur notre Foi et entretenons-la continuellement afin que la flamme reste allumée. 
Veillons et prions, méditons la parole de Dieu, communion avec nos frères dans la foi, soyons fidèles à nos assemblées, travaillons de mieux en mieux pour Dieu, sortons du monde, recherchons les choses d’en haut où Christ est assis à la droite du Père; et notre FOI sera maintenue jusqu’à la fin. 
Jésus Christ est vraiment vivant, par Son Nom Glorieux  nous sommes sauvés, il viendra prendre un jour comme un voleur, tous ceux qui auront gardé la FOI jusqu’à la fin. Il est important que tu en fasses partie. 

GARDE TOUJOURS LA FOI EN JESUS CHRIST !


21/06/2012
0 Poster un commentaire

L’Avortement, parlons-en un peu

L’Avortement, parlons-en un peu

 Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d’être puni par les juges Matthieu 5:21.

Je suis grandement reconnaissant envers ma mère de ne pas m’avoir pas avorté, vu la souffrance que subit un bébé qui se fait tuer sans raison, lui qui n’a pas demandé à être conçu.  Deux personnes ont pris du bon temps, mais ne peuvent garder le fruit du temps qu’elles ont pris. Pourquoi ? 


Quelles sont les raisons qui poussent plusieurs à avorter ? 

L’avortement est une pratique assez courante dans toutes les sociétés, elle est même devenue normale quand on a une bonne raison pour le faire. Des millions de bébés sont atrocement tués parce qu’ils ne sont pas les bienvenus ou qu'ils représentent un problème. Des femmes et même des hommes trouvent de nos jours de bonnes raisons pour mettre fin à des vies qui ne demandent qu’à vivre : 

- Excuse de planning familial : Plusieurs couples se vantent de maîtriser le planning familial et sont même fiers de donner de fausses justifications pour expliquer la réussite de leur planning familial, pendant qu’en vérité, ils pratiquent l’avortement. Tuant les embryons dès qu’ils ont la certitude d’attendre un bébé. 

- Les études pour les jeunes filles : Les cas le plus courants d’avortement sont au niveau de ces jeunes filles qui ne sont pas prêtes à avoir un enfant pendant qu’elles font tout ce qu’il faut pour en avoir. La peur de la réaction des parents, le bouleversement ou l’interruption des études etc…

- La carrière pour les jeunes femmes : Pour ne pas perdre un poste important ou avoir une interruption dans leur carrière, certaines femmes sont prêtes à éliminer le problème, le bébé qui empêcherait leur carrière de décoller ou leur poste de subsister. 

- La honte que les autres le sachent : Pas question de subir la honte de sa vie avec une grossesse, mieux vaut l’interrompre. La honte des parents, de la famille,  la honte de la fille ou de l’homme, etc. 

- Problème de couple ou un père qui ne veut pas de ce bébé : Il arrive que le père de l’enfant ne veuille pas du bébé ou qu’il ne reconnaisse pas la paternité ou encore qu’il ne s’entende plus avec la mère.  Quand le couple n’est plus en bon accord pendant la grossesse, l’enfant risque de perdre sa vie. 

- Problème financier : Le bébé tombe mal, pas d’argent pour en prendre soin, la crise, les conditions de vie lamentables. 

- L’inceste et le viol : Après un rapport sexuel incestueux ou un viol, la grossesse qui survient est généralement interrompue. Elle n’a aucune chance d’arriver à son terme, puisque le bébé est une abomination ou une trop grande honte pour qu’il soit gardé. 

- La malformation du fœtus ou la mise en danger de la vie de la maman : Il arrive que le fœtus soit malformé ou atteint d’une maladie mentale. Il peut aussi arriver que le porter soit un risque pour la mère, car étant malade et pouvant mourir si le fœtus continue de grandir dans son ventre. Pour ces cas, les médecins conseillent généralement de pratiquer un avortement.  

Aucun de ces prétextes n’est valable pour tuer un bébé innocent, surtout pas les cas de viol ou d’inceste car c’est de la vie d’une personne qu’on parle et non d’un problème. Pour certains cas de malformation ou de mise en danger de la vie de la mère, l’avortement peut être justifié mais pas tout le temps, car nous savons que la parole d’un médecin n’est pas celle de Dieu.

Est-ce un péché de faire un avortement ?

Pour répondre à cette question, je me permets de copier un extrait du récit de Bernarda FERNANDEZ  sur ces 2 expériences au Ciel : « Ensuite le Seigneur m’a conduite dans un autre endroit dans ce paradis. Là, je voyais des milliers d’enfants habillés en blancs, ils louaient et glorifiaient le Seigneur. Jésus me dit: “Tu vois ces enfants, ce sont les bébés qui ont été avortés par des parents et par des médecins criminels. Les bébés que les gens tuent alors qu’ils sont encore dans le ventre de leur mère et qu’on retrouve dans des poubelles et des rivières, ces enfants, tu vois, ils sont au paradis ici”. Chers frères et sœurs, contrairement à ce que vous croyez, pour le Seigneur le fœtus est une vie dès la conception, dès le premier jour de la grossesse. »  

La vie ne commence pas à la naissance du bébé et toutes les femmes qui ont déjà eu au moins un enfant peuvent nous le témoigner. Un bébé dans le ventre est un être humain dès sa conception. Les premières cellules qui sont formées juste après la conception du bébé, sont celles du cœur, des cellules qui battent déjà au rythme du cœur jusqu’à ce que le cœur puisse être visible dans sa forme normale. Demandez-le à un médecin, il vous le confirmera. 
« Tu ne tueras point », ne concerne pas que les êtres humains hors du ventre de leur mère, mais tous les êtres humains, car un fœtus n’est pas un objet ni un animal qu’on peut tuer comme si on tuait un cochon pour un dîner. 
Tous ceux qui tuent,  sont des criminels, ils ne pourront hériter du Royaume de Dieu s’ils ne se repentent pas dès maintenant de leurs actes d’avortement. 
Sachons que les femmes ne sont les seules à être pointées du doigt, car on dira que ce sont elles qui avortent ; il faut aussi voir les pères, ces hommes qui poussent à faire, ou qui ne font rien pour empêcher cela, ils sont aussi criminels avec les femmes et les médecins ou les personnes qui aident à avorter. Chacun rendra compte de ce péché si atroce. 

Je m’arrête là pour cette semaine et espère continuer la semaine prochaine sur les conséquences physiques et spirituelles de l’avortement. 

Tu as déjà avorté et tu aimerais en parler ? Tu songes actuellement à l’avortement et tu as besoin d’être orienté(e) ? Envoie-nous un courriel à contactez-nous@nycodem.net.  04/05/2012
0 Poster un commentaire

Les conséquences physiques et spirituelles de l’avortement

Les conséquences physiques et spirituelles de l'avortement

Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi Galates 6:7.


Tant de femmes avortent, associées à elles des hommes irresponsables, des médecins inconscients et des compagnies malsaines qui sont tout autant fautifs qu'elles et ne sont aucunement épargnés de tous les conséquences spirituelles de l'avortement.  

Tout péché commis a des conséquences, même si Dieu nous le pardonne. L'ennemi le sait très bien, c'est pour cela qu'il arrive à détruire la vie de plusieurs en leur faisant croire qu'il n'y a aucune conséquence de pécher. L'avortement est un péché grave, car il est l'assassinat d'être humain innocent. En plus des conséquences physiques qu'il peut avoir sur la vie de celui qui le pratique, il a des conséquences spirituelles très redoutables sur la vie de tous ceux qui y ont participé au moins une fois. Les probables conséquences physiques de l'avortement


- Risque de décès de la mère :  Selon l'O.M.S., 180000 femmes dans le monde meurent chaque année des suites d'un avortement (Le Figaro du 25 juin 1992). Cela donne en moyenne un décès pour 300 avortements. Les causes de décès sont variées : perforations utérines, embolies pulmonaires, accidents d'anesthésie, troubles graves de la coagulation, péritonites, sans oublier les suicides.

- Troubles de la santé chez la femme :  Dans 2 à 15 % des cas, la femme peut souffrir de: perforation utérine, déchirure du col de la matrice, rétention placentaire suivie d'hémorragie ou d'infection locale (dans les trompes, elle peut être persistante) ou généralisée. Autres risques : fièvre, déshydratation, embolisation du tissu blastique, éruptions cutanées, toxémie et hypertension, irrégularité menstruelle, rapports sexuels douloureux, spasmes bronchiques. Enfin un accroissement significatif du risque du cancer du sein conséquent au bouleversement hormonal causé par l'arrêt brusque et prématuré de la grossesse.

- Risques pour les grossesses ultérieures :  Une grossesse suivant un avortement peut donner naissance à un enfant mort-né, car le sang de la mère aura fabriqué des anticorps. Augmentation également du taux de grossesses extra-utérines.  La proportion des fausses couches et des naissances prématurées augmente après un avortement, suite à des lésions du col de l'utérus (du simple au double, voire davantage). 

- Risque de stérilité :
 Il est prouvé que 50 % des stérilités sont consécutives aux avortements provoqués. Ce sont surtout les adolescentes et les femmes qui se font avorter lors d'une première grossesse qui en sont atteintes ; plus tard, lorsqu'un enfant est réellement désiré, la conception se révèle impossible.

- Irrégularités menstruelles, pertes accrues et rapports sexuels douloureux :  Les gynécologues constatent qu'un nombre croissant de femmes viennent les consulter pour des irrégularités menstruelles, pertes accrues, rapports sexuels douloureux, comptant également parmi les conséquences de l'avortement.

- Problèmes psychologiques chez la femme :    Par une étude publiée en Nouvelle Zélande. L'étude montre que les femmes qui ont avorté ont deux fois plus de problèmes psychologiques et trois fois plus de dépressions que celles qui ont donné la vie ou qui n'ont jamais été enceintes. La plupart des femmes post-avortement sont susceptibles de déprime, et il y a aussi un sentiment de colère, l'anxiété, la douleur et la dépression.  Dans les cas graves, l'avortement peut conduire à des pensées suicidaires et de flash-back de l'avortement. Aussi la personne peut devenir accro à l'alcool et l'abus des drogues. Dans certains cas, elle peut aussi conduire à la dysfonction sexuelle.


Les conséquences spirituelles de l'avortement

Je ne peux me permettre de précéder dans cette partie le mot « conséquences » du mot « probables » car, physiquement une personne peut ne pas avoir de séquelles après un avortement, mais cela n'est pas le cas spirituellement parlant. L'ennemi ne laisse aucun péché passer, il saisit toute occasion, toute faille spirituelle pour agir dans la vie du pécheur. 
L'avortement a des conséquences spirituelles graves sur la vie de tous ceux qui sont concernés mais particulièrement sur la vie des mères qui avortent. La pratiquer est la porte ouverte à divers esprits malins ayant pour but d'avilir l'âme pécheresse : La Stérilité dans le spirituel, les maladies incurables, la pauvreté, le célibat, la possession par un démon, les malédictions incompréhensibles, la mort spirituelle, la perte du Salut, le fait d'attrister le Saint Esprit ou la possibilité de L'éteindre, etc…


Comment se délivrer des conséquences de l'avortement 

Pour les conséquences physiques, si elles ne sont pas assez graves, elles peuvent être soignées par la médecine…mais, dans plusieurs cas, il n y a pas d'issues de restaurer physiquement ce qui a été détruit volontairement. 
Pour les conséquences spirituelles, la femme qui a déjà avorté ou l'homme qui a déjà participé à un avortement, a besoin de connaître Jésus Christ, et de suivi spirituel; car l'avortement a des séquelles spirituelles très profondes, pour cela un travail spirituel de fond doit être fait … Les concernés doivent sérieusement se repentir, ne plus recommencer puis demander la miséricorde de Dieu. Dieu fait grâce et faveur aux cœurs repentants et sincères…  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité 1 Jean 1:9.

 
N'AVORTE SURTOUT PAS ! TU FERAS UNE GRAVE ERREUR !


04/05/2012
0 Poster un commentaire

FAMARANANA NY FAHA 100 TAONA PROVIDENCE AMPARIBE

Nifarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faha 29 Avril 2012 ny fankalazana ny faha 100 taona ny nahatongavan'ny sœurs des Providence tao Amparibe, nahafinaritra ny fety ary isaorana Kristy Tompo.

Anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin''izany i Toavina, indro misy vidéo mahakasika izay fety izay.

04/05/2012
0 Poster un commentaire

Pourquoi Dieu prend du temps pour agir ?

Pourquoi Dieu prend du temps pour agir ?

Demandez à plusieurs personnes de vous faire part de leurs avis sur la question suivante : Dieu est-Il rapide dans ses promesses ? Une grande partie d’entre elles vous diront sans hésiter : « NON ! Dieu est lent ; Il ne fait pas vite ; Il prend trop  de temps pour agir ; des fois, Il n’exauce pas pendant qu’on a crié à lui des années durant ! »
Je ne contredirai pas cette réponse qui est la pensée de plusieurs et qui est quand même un peu fondée. Mais, je tiens avec l’aide du Saint Esprit à nous faire comprendre comment Dieu fonctionne par rapport à l’exaucement.


L’exaucement n’est pas seulement basé sur la foi, même si la foi est l’élément clé de sa réalisation. Il ne suffit pas de croire que Dieu le fera pour qu’il en soit ainsi, même si cela est Biblique : Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Jean 11:40 … Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible… Actes 8:37. 
Croire que Dieu le fera sans douter est très important, car Dieu est le consommateur de la Foi et Il agit beaucoup selon notre foi. Mais, pourquoi prend-t-IL autant de temps pour agir alors que nous croyons sans douter ? 

On peut l’expliquer par trois (3) raisons majeures :

Première raison : SA VOLONTE, CE QU’IL NOUS FAUT et NON PAS CE QU’ON VEUT !

Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Luc 11:11 
Dieu connaît parfaitement les désirs du cœur de chacun de nous, Il sait très bien ce que nous voulons et ce qui pourrait réjouir notre cœur ; mais Il semble ne pas être disposé à tout nous accorder. Ce que nous voulons et désirons ardemment n’est pas tout le temps ce qu’il nous faut ; car des fois, nos désirs ne sont pas de bonnes choses pour nous et Dieu le sait et ne peut céder à notre volonté. Dieu sait ce qui est bon et IL donnera toujours à son enfant qu’Il aime, ce qu’il lui faut et non le contraire. Nous-mêmes, quand nous élevons nos bébés, sommes-nous disposés à tout leur accorder ? A leur donner tout ce qu’ils veulent ? NON  bien sûr ! car les enfants veulent des fois jouer avec des allumettes, boire l’eau de javel dans la bouteille, toucher des objets précieux et dangereux de la décoration, etc. 

Seconde raison : NOUS NE SOMMES PAS PRÊT(E)S POUR CE QUE NOUS DEMANDONS !

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé Jean 15:7.
Pour recevoir une bénédiction, il faut être prêt(e)s et plusieurs ne le sont pas et ne comprennent toujours pas pourquoi Dieu n’agit pas. Comment être prêt(e)s ?

Pour être prêt(e)s, il faut : 
- La sanctification : Esaïe 59:1-2 Dieu n’exauce pas les pécheurs, car leurs péchés les éloignent de Lui. Pour attirer la bénédiction de Dieu sur soi, il est important de quitter tout type de compromission avec l’ennemi. Ce n’est pas dans la désobéissance que nous arriverons à voir la gloire de Dieu. 

- La maturité : Galates 4:1 Certains sont encore immatures, pas du tout prêt(e)s à recevoir la bénédiction de Dieu. L’insensé sera peu exaucé, le croyant encore enfant aura du mal à se voir confier des choses importantes par Dieu.  Dieu ne confie rien à des irresponsables, car une bénédiction est un bien que nous confie Dieu.

- L’humilité : Jacques 4:6  Pas assez humbles pour recevoir. Dieu ne nous bénit pas pour que par la suite cette bénédiction nous éloigne de Lui. Soyons donc remplis d’humilité quand nous sommes bénis et rendons grâce à Dieu.

- Peu de chose : Luc 19:17  Dieu, des fois, ne nous donne pas la grande bénédiction immédiatement, Il commence par nous donner une première toute petite et observe par la suite comment nous en prenons soin ou en jouissons. Certaines femmes veulent des enfants, alors qu’elles ont avorté dans le passé, ou qu’elles ont du mal à pouvoir être de bonnes mères pour le seul enfant qu’elles ont. Certaines personnes cherchent du travail, alors qu’elles ont été de très mauvais employées dans le premier boulot qu’elles eurent dans le passé ; etc.  Dieu vous avait déjà béni(e) une première fois, mais vous n’avez pas su en prendre soin, ni en profiter. Si vous êtes dans ce cas, commencez par vous repentir, par demander à Dieu de vous pardonner, car notre Dieu PARDONNE. 


Troisième raison :
 LE TEMPS N’EST PAS ENCORE ARRIVE !


Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: Ecclésiastes  3:1  
Notre Dieu est un Dieu PATIENT ; La patience fait partie de sa Nature ; la preuve, elle est un élément du fruit de l’Esprit Galates 5:22
Chaque chose pour notre Dieu a un temps précis pour son exaucement. Les grandes bénédictions ne s’obtiennent pas à la demande et rapidement, elles ont besoin de temps. Notre Dieu n’est pas un marabout ou un charlatan ni le génie de la lampe pour nous donner dès que nous demandons. Ce n’est pas Lui qui est à notre service, mais nous qui Le servons. 
Nous savons bien que ce que l’ennemi nous offre est de la pacotille, des cadeaux empoisonnés qui nous perdront par la suite, même si certains hommes ont l’impression qu’il est plus rapide et concret, mais à quel PRIX ? Celui de vos âmes ? C’est un menteur, un voleur, un trompeur, qui conduit vers la souffrance et l’enfer toute personne qui lui fait confiance.
Construire un immeuble d’un étage ne prendra pas autant de temps que la construction d’un immeuble de dix étages. Voulez-vous une petite ou une grande bénédiction ? Une fausse ou une vraie bénédiction ? Si vous voulez vraiment être béni(e)s d’une bonne bénédiction, alors apprenez à être patient(e)s. 


L’impatience de l’homme est son plus grand défaut et sa plus grande perte. C’est une faille que l’ennemi exploite pour l’éloigner de son Dieu. Le temps que Dieu prend pour nous exaucer est nécessaire et important pour nous. Ceux qui connaissent leur Dieu savent patienter dans l’espérance et la confiance. 
Notre Dieu n’est pas seulement lent à agir, Il est des fois très rapide quand toutes les conditions citées ci-dessus sont réunies.  

ATTENDS, ATTENDS LE TEMPS QU’IL FAUT ! Dieu agira !
Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement Habacuc  2:3.


11/01/2012
0 Poster un commentaire